free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

ประวัติผู้เขียน

 

นายไพรัตน์ เจริญกิจ

ตำแหน่ง วิศวกรเหมืองแร่ 8 วช.

สังกัด สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร. 02-2023890 โทรสาร 02-2023891

 

ประวัติการศึกษา

ปี คศ.1984  วศ.บ.  เหมืองแร่และโลหะวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี คศ.1996 MSc. Mining Engineering, South Dakota School of Mines and Technology, South Dakota, USA.

ปี คศ.2002  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน จากโรงเรียนเหมืองแร่แห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (Diplôme de la formation spécialisée Exploitation à ciel ouvert (Mines et Carrières), Centre d'Etudes Supérieures pour l'Exploitation des Mines et Carrières à Ciel Ouvert , Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, France)

 

การฝึกอบรมและดูงาน

มีนาคม-กรกฎาคม. 1991  หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ ประเทศญี่ปุ่น

เมษายน 1997 หลักสูตรการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง ประเทศแคนนาดา

พฤษภาคม-มิถุนายน 1999 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศออสเตรเลีย

กรกฎาคม 2000 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำเหมืองแร่ ที่ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ประวัติการทำงาน

ปี คศ. 1984- 2002 วิศวกรเหมืองแร่ 3-7 กรมทรัพยากรธรณี

ปี คศ.2002- สค. 2005 วิศวกรเหมืองแร่ 7 วช  สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ปัจจุบัน วิศวกรเหมืองแร่ 8 วช  สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

 

Click Here to get Free Counter